zondag, februari 01, 2009

De IP'er en zijn / haar opleiding

In het vakblad InformatieProfessional (IP) van februari geeft Josje Calff het startsein voor een discussie over het beroep IP'er en de opleidingen voor die beroepsgroep. Als docent bij de Haagse opleiding IDM kan ik het natuurlijk niet nalaten me daarin te mengen.
Het blad IP heeft voor haar stuk vijf pagina's ingeruimd. Josje Calff stelt daarin relevante vragen aan de orde. Maar of die ook leiden tot de discussie die zij zegt te willen aanzwengelen, is zelf ook nog maar een vraag. Daarvoor bevat haar bijdrage volgens mij te veel losse eindjes. Zo concludeert ze aan het einde van haar stuk dat "bibliotheken er goed aan doen vooral te zoeken naar personen met de juiste competenties" waarbij ze openlaat welke competenties dat dan zoal zouden moeten zijn.

Als er één kwestie is die die zij aan de orde stelt en die wel uitnodigt voor gedachtenwisseling, dan is het wellicht haar pleidooi voor geschikte opleidingen (en dan bij voorkeur op graduate oftewel master-niveau) voor de grote groep zij-instromers. Terecht merkt Josje op dat veel informatieprofessionals van nu min of meer toevallig in het bibliotheek- of informatievak zijn terechtgekomen. Het zou echter ook wel eens kunnen zijn dat juist dat verschijnsel heeft bijgedragen aan het weinig "sexy imago" van onze beroepsgroep. Om het even bij de context van haar eigen werkkring te houden: de afgestudeerde historicus of taalkundige die het in het onderwijs niet redde, was blij dat hij / zij in de universiteitsbibliotheek aan de slag kon. Een aantal daarvan zijn uitstekende informatieprofessionals geworden, maar er zaten ook aardig wat "brekebeentjes" tussen. Als voormalig coördinator van het zogenaamde cursorisch onderwijs bij GO-opleidingen, heb ik er daar te veel van zien voorbijkomen.

Het pleidooi van Josje voor een opleidingsaanbod op masterniveau voor het zittende bibliotheekpersoneel, gaat bovendien voorbij aan het feit dat de Bachelor Master-structuur in het huidige Nederlandse hoger onderwijs nog onvoldoende uit de verf komt, in die zin dat studenten aan de universiteit de Bachelor-studie nog altijd te weinig zien als een afgeronde opleiding waarmee ze een start kunnen maken op de arbeidsmarkt om zich in een latere fase van hun loopbaan alsnog te kwalificeren met een aanvullende masteropleiding. Zo gezien leidt de "aanzet tot discussie" van Josje Calff dus toch wel tot wat licht gesputter van mijn kant. De redactie van het vakblad IP doet er dan ook goed aan om juist bij haar stuk de optie open te zetten om er op te reageren.
Technorati tag: